Hirdetmény az óvodai beiratkozásról

Hirdetmény az óvodai beiratkozásról

A Nyíregyházi Egyházmegye által fenntartott óvodai intézményekbe való beíratás időpontjáról kapnak tájékoztatást az alábbiakban.

Fotó: Dmitri Ma/Shutterstock/NTB scanpix2018. április 4. 23:04

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 2023 napja íródott

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § (2) b) pontja szerint:

„A fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról.”

A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (Rendelet) 20. § (1) bekezdése rendelkezik. Eszerint: „Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.”

A fentiek alapján a Nyíregyházi Egyházmegye értesíti a kedves szülőket, hogy az általa fenntartott intézményekben a 2018/2019-es nevelési évre az óvodai beíratás időpontja az alábbiak szerint alakul:

Angyalkert Görögkatolikus Óvoda

2018. április 23. és 28. között

7:30 - 17:00 óráig.

A beíratás helye: 4600 Kisvárda, Zrínyi tér 4.

Ékes Virágszál Görögkatolikus Óvoda

2018. április 24. és 26. között

8:00 – 12:00 óráig.

A beíratás helye: 4326 Máriapócs, Kossuth tér 12.

Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda

2018. április 23. és 25. között

8:00 – 16:00 óráig.

A beíratás helye: 4244 Újfehértó, Mártírok út 19. (a bölcsőde emeletén)

Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda

2018. április 20. és 26. között

8:00 – 15:00 óráig.

A beíratás helye: 4233 Balkány, Fő u. 11.

Szent Péter és Pál Görögkatolikus Óvoda

2018. április 20. és 26. között

8:00 – 15:00 óráig.

A beíratás helye: 4371 Nyírlugos, Szabadság tér 4.

Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda

 2018. május 2. és 4. között

 A beíratás helye: 4400, Nyíregyháza, Dália út 1.

 Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda

 Beíratás időpontja: 2018. május 3. és 4. között

8:00 - 16:00

 A beíratás helye: 4400 Nyíregyháza, Síp u. 14-16.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája,
  • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat.

A megadott időpontokban kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Kötelező a gyermek óvodai beíratása abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti. A gyermek a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az Nkt. 8.§ (2) bekezdésében meghatározottak alapján.

Azon gyermekek esetében, akik 2018. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, az óvodai felvételi kérelmet az intézményekben kérjük jelezni. Az óvodai felvételükről az óvoda vezetője dönt az Nkt. 8.§ (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően.

Az egyes intézmények az Alapító okiratukban rögzítettek szerint látják el a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését.

Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodavezető a beiratkozás utolsó határnapját követő 21 napon belül írásban értesíti a szülőt az óvodai felvétel tárgyában hozott döntésről.

Az óvodai jogviszony létesítésének napja: 2018. szeptember 1.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé (Nyíregyházi Egyházmegye, 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5.).

Fotó: Dmitri Ma/Shutterstock/NTB scanpix

Nyíregyházi Egyházmegye

beiratkozás, óvoda
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert