Speech by Nuncio Michael Wallace Banach at the MKPK meeting

Michael Wallace Banach nuncius beszéde az MKPK ülésén

Az apostoli nuncius 2023. június 5-én hétfőn a Budai Ciszterci Szent Imre templomban, valamint másnap (június 6.) az MKPK rendes nyári ülésén mondott beszédet. Ezen alkalmakkor összefoglalta Ferenc pápa magyarországi látogatása során mondott beszédeit. Az alábbiakban a nuncius úr mindkét beszédének magyar fordításait teljes terjedelmében tesszük közzé.

Forrás: MKPK Titkársága Sajtóosztály2023. június 8. 00:00

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 108 napja íródott

Excellenciás és Főtisztelendő Michael W. Banach magyarországi apostoli nuncius köszönő szavaia Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatása során kapott kegyelmekért bemutatott hálaadó szentmisén.

Szent Imre templom – Budapest 

Mint magyarországi apostoli nuncius, a Szentatya személyes képviselője az egyház és az ország felé, szeretném kifejezni őszinte hálámat mindazoknak, akik Ferenc pápa közelmúltbeli magyarországi apostoli látogatását ilyen örömteli és emlékezetes eseménnyé tették. Igaz, hogy mindössze két hónap állt rendelkezésre az előkészületekre, de számtalan szervezet és több ezer ember nagyon keményen, elkötelezetten és szakszerűen dolgozott. Ferenc pápa megkért, hogy fejezzem ki mindannyiuknak őszinte köszönetét azért, hogy hozzájárultak második magyarországi apostoli látogatásának átütő sikeréhez.

Ezt a hálát különösen is ki szeretném fejezni excellenciás köztársasági elnök asszonynak, valamint excellenciás miniszterelnök úrnak és miniszterelnök-helyettes úrnak, akik olyan szeretettel fogadták a Szentatyát, attól a pillanattól, amikor Magyarországra érkezett. Szeretném továbbá élő szóban is kifejezni mély elismerésemet a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának munkájáért, a támogatásért és együttműködésért ezen rendkívül sikeres látogatás megtervezésében, amely lehetővé tette, hogy több százezer ember személyesen láthatta a Szentatyát magyarországi tartózkodása során.

Külön köszönet illeti továbbá a rendőrséget, a tűzoltóságot és a mentőszolgálatot, az egészségügyi szolgálatokat, a tömegközlekedési vállalatokat, valamint a különböző helyszíneken működő valamennyi rendezvényszervezőt.

Szeretném megköszönni azokat a rendkívül pozitív tudósításokat is, amelyeket a média a Szentatya magyarországi tartózkodásáról adott. Nagyra értékeltük a pápa üzenetének a magyar néphez való eljuttatásában tanúsított hozzáértésüket és elkötelezettségüket.

Mindazoknak a papoknak, diakónusoknak, férfi és női szerzeteseknek, valamint világiaknak, akik segítettek a látogatás megtervezésében és támogatásában; a plébániai és egyházmegyei csoportok vezetőinek, akik olyan keményen dolgoztak, hogy az ország minden szegletéből Budapestre hozzák a zarándokokat, és biztonságban hazavezessék őket; a tanároknak, akik megtervezték a tanórákat és elkísérték a diákokat a fővárosba; mindazoknak, akik részt vettek az eseményeken, különösen az emlékezetes szentmisén a Kossuth téren; mindazoknak, akik önkéntesként segédkeztek a látogatás napjaiban; és mindazoknak, akik személyesen vagy a rádión, televízión vagy az interneten keresztül követték az eseményeket, szeretném köszönetemet és elismerésemet kifejezni. Külön köszönetet szeretnék mondani más egyházak és vallási közösségek tagjainak, akik velünk együtt köszöntötték a Szentatyát Magyarországon.

A tervezés, az előkészítés és az előrelátás, amely ennek az apostoli útnak minden egyes szakaszát jellemezte, valóban óriási volt, és sokak hozzájárulásának köszönhető, hogy ezek a napok ilyen átütő sikert arattak. A látogatás sikerére egész Magyarország büszke lehet. Magyarország több napos napsütésnek örvendhetett április végén, önök rendkívül barátságos arcot mutattak a pápának és a világnak, és emlékeztettek mindenkit, aki látta, hogy a katolikus hit Magyarországon él és virágzik még ezekben a gyakran hitetlen időkben is.

Ferenc pápa nem kerülte meg napjaink égető kérdéseit sem vagy, hogy kihívás elé állítsa hallgatóit. Hallgassuk meg újra néhány gondolatát:

„Korunk történelmi időszakában számtalan veszély leselkedik ránk, de felteszem a kérdést – gondolva a meggyötört Ukrajnára is – vajon hol vannak a békét szolgáló kreatív erőfeszítések?”(Találkozás az állami hatóságok, a társadalmi élet és a diplomáciai testület képviselőivel)

„Ilyen Egyházról kell álmodnunk: olyan Egyházról, amely képes meghallgatni, párbeszédet folytatni, a gyengébbekre odafigyelni; olyan Egyházról, amely befogadó mindenki irányába; olyan Egyházról, amelynek van bátorsága mindenkihez elvinni az evangélium próféciáját.” (Találkozás a püspökökkel, papokkal…).

„Ez vonatkozik az egész Egyházra is: nem elég csak kenyeret adni, ami a gyomrot táplálja, hanem az ember szívét is táplálni kell! A tevékeny szeretet nem pusztán anyagi és szociális segítségnyújtás, hanem az egész emberre figyel, és Jézus szeretetével talpra akarja őt állítani: olyan szeretet, amely segít visszanyerni szépségünket és méltóságunkat.” (Találkozás a szegényekkel és menekültekkel)

„Barátaim, ti mind értékesek vagytok Jézus számára, és számomra is! Ne feledjétek, hogy senki sem veheti át helyeteket a világ történelmében, az Egyház történelmében: senki sem veheti át helyeteket! Senki sem képes arra, amire csak ti vagytok képesek. Segítsünk egymásnak elhinni, hogy szeretnek bennünket, és értékesek vagyunk, hogy nagy dolgokra vagyunk teremtve.” (Találkozás a fiatalokkal)

„Mondom ezt a világi testvéreknek, a katekétáknak, a lelkipásztori munkatársaknak, a politikai és társadalmi felelősséget viselőknek, és azoknak is, akik egyszerűen csak élik, néha nehézségek árán a mindennapi életüket: legyetek nyitott kapuk. Engedjük be szívünkbe az élet urát, az ő igéjét, aki vigasztal és gyógyít, utána pedig lépjünk ki, és váljunk mi magunk is nyitott kapukká a társadalomban! Legyünk nyitottak és befogadóak egymás felé, hogy segítsük Magyarországot a testvériség és a béke útján növekedni.” (homília, Szentmise)

„A delphoi jósda felirata tehát egy olyan megismerésre hív bennünket, amely az alázatból, a korlátból, a korlátot elfogadó alázatból kiindulva fedezi fel csodálatos lehetőségeit, amelyek messze túlmutatnak a technológia lehetőségein. Önmagunk megismerése máshogy fogalmazva arra szólít fel, hogy egy erényes dialektikába integráljuk az ember törékenységét és nagyságát. Ennek az ellentétnek a csodájából születik a kultúra: soha nem megelégedett, mindig kereső, nyugtalan és közösségi, végességében fegyelmezett és az abszolútumra nyitott. Kívánom, hogy az igazság ezen izgalmas felfedezésének művelői legyetek!” (Találkozás az egyetemi és kulturális élet képviselőivel)

Hűha, itt az út a jövőbe. Íme a lelkipásztori terv az egyház számára. Íme számos gondolatébresztő Krisztus követői számára. Igen: emlékezzünk hálával a múltra... éljük lelkesedéssel a jelent, és mindenekelőtt... nézzünk bizalommal a jövőbe. „Krisztus a mi jövőnk!” És a Szentatya, Ferenc pápa gyönyörű elmélkedéseket hagyott ránk, hogy segítsen elmélyíteni és megosztani az üzenetet: „Krisztus a mi jövőnk!”

Szeretett Magyarország egész népének, akik három napra tiszteletbeli magyarrá tették Péter utódját, azt mondom: „szívből köszönöm”.


Excellenciás és főtisztelendő Michael W. Banach apostoli nuncius beszéde a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári plenáris ülésén.

Eminenciás bíboros úr!

Excellenciás püspök urak!

Főtisztelendő titkár úr!

Főtisztelendő atyák!

Megtiszteltetés és öröm számomra, hogy ismét önökkel tölthetem ezt az időt testvéri együttlétben – egy hónappal Őszentsége Ferenc pápa történelmi jelentőségű magyarországi apostoli látogatása után. Ez a látogatás lehetőséget adott önöknek, hogy személyesen is megtapasztalják a pápa közelségét, testvéri támogatását és imáját.

Ferenc pápa ugyanis 2021. szeptember 12-én, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából tett budapesti útját követően visszatért Magyarországra. Ő a második pápa, aki ellátogat az országba II. János Pál után, aki 1991-ben és 1996-ban járt itt. Az utazás logójának központi eleme a budapesti „Lánchíd”, Magyarország legrégebbi, a Dunán átívelő hídja. Az ország fővárosának jelképe, amely eredetileg azért épült, hogy összekösse Buda és Pest városát, egyértelműen felidézi a Ferenc pápa által többször felidézett gondolatot a hidak építésének fontosságáról. 

Arra hívom önöket, hogy éljék át velem együtt újra Ferenc pápa néhány a közelmúltban magyarországi apostoli látogatása során tett fontos gesztusát illetve megfontolását.

Az „Karmelita kolostorban” a Szentatya az országnak címzett, széleskörű elmélkedést tartott, amely felidézte a történelmet, de világos utalásokat is adott a jövőre nézve is. A pápa megragadta az alkalmat, hogy megerősítse bennünk „a közösségi politika és a multilateralizmus iránti szenvedélyt”, miközben tanúi lehetünk „ahogy a béke álmát éneklő kórusnak sajnálatosan leáldozik”. Ferenc pápa így folytatta: „a nemzetek közötti békés és stabil közösség felépítése iránti lelkesedés mintha eltűnt volna az emberek fejéből, miközben új mozgástereket jelöltek ki, megjelentek az ellentétek, fellángolt a nacionalizmus és az ítélkezés, a kommunikáció hangneme pedig elmérgesedett. Nemzetközi szinten úgy tűnik, hogy a politika a problémák megoldása helyett inkább az indulatokat szítja, megfeledkezve a háború borzalmai után elért érettségről, visszafejlődve egyfajta háborús infantilizmusba”.

Európa földrajzi szívéből érkező felhívása erős visszhangot váltott ki: „A béke azonban soha nem a stratégiai érdekek követéséből fog fakadni, hanem olyan politikából, amely képes az egészet, mindenki érdekeit szem előtt tartani: odafigyelve az emberekre, a szegényekre és a jövőre; nem csupán a jelen hatalmára, nyereségére és lehetőségeire”. És az 1950. május 9-i Schuman-nyilatkozat egy idézett gondolatára utalva: „Korunk történelmi időszakában számtalan veszély leselkedik ránk, de felteszem a kérdést – gondolva a meggyötört Ukrajnára is – vajon hol vannak a békét szolgáló kreatív erőfeszítések?”

Ferenc pápa a Szent István bazilikában két kísértésről beszélt, amelytől egyházként mindig óvakodnunk kell: a világunkat teljes katasztrófaként látó kishitűségről és a világias alkalmazkodó szellemről. Egyik oldalról ott van tehát „a jelenlegi történelem katasztrofális olvasata, amelyet azok kishitűsége táplál, akik azt ismételgetik, hogy minden elveszett, nincsenek már meg a múlt értékei, nem tudjuk, hová jutunk”. Másrészt fennáll a veszélye „saját korunk naiv olvasatának, amely viszont az alkalmazkodás, a konformitás kényelmén alapul, és elhiteti velünk, hogy mégiscsak rendben van minden, csak a világ mostanra megváltozott, és megkülönböztetés nélkül alkalmazkodnunk kell hozzá. Ez helytelen!” A prófécia a válasz az új kihívásokra, amelyek „lehetőségeket is hordozhat számunkra, keresztények számára, mert hitre és bizonyos témák elmélyítésére ösztönöznek, és arra hívnak, hogy feltegyük magunknak a kérdést: ezek a kihívások miként léphetnek párbeszédbe az evangéliummal, hogy új utak, eszközök és nyelvezet keresésére indítsanak?” Tehát „a mai élethelyzetekkel folytatott párbeszédre irányuló elköteleződés azt kívánja a keresztény közösségtől, hogy jelen legyen és tanúságot tegyen, hogy képes legyen félelem és megcsontosodás nélkül meghallgatni a kérdéseket és meglátni a kihívásokat”

A Boldog Batthyány-Strattmann László Gyermek Otthonában tett magánlátogatás lehetővé tette a Szentatya számára, hogy újra átélje Fehér Anna nővér, "Magyarország Terézanyja", ahogyan az 1980-as években nevezték, példáját és elkötelezettségét.

A Szent Erzsébet-templomban a szegényekkel és menekültekkel való találkozás alkalmából Ferenc pápa emlékeztetett arra, hogy „ha „valaki azt állítja, hogy: »Szeretem az Istent«, de testvérét gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát”(1Jn 4,20). Ma az egyháznak szüksége van a Szentatya tanúságtételére: „Olyan Egyházra van szükségünk, amely folyékonyan beszéli a tevékeny szeretet nyelvét, egy olyan egyetemes nyelvet, amelyet mindenki meghall és megért, még a legtávolabb állók is, még azok is, akik nem hisznek.” –  mondta a Szentatya. A szeretet pedig „nem pusztán anyagi és szociális segítségnyújtás, hanem az egész emberre figyel, és Jézus szeretetével talpra akarja őt állítani: olyan szeretet, amely segít visszanyerni szépségünket és méltóságunkat”.

Ferenc pápa az Istenszülő oltalmának szentelt templomban látogatást tett a görögkatolikus közösségnél, és velük időzve együtt imádkozott a közösséggel. Meghallgathatta Kocsis Fülöp érsek szavait is, aki a közelmúlt mártírjaira emlékezve a következőket mondta: „Senki sem vonhatja kétségbe, hogy miközben igyekszünk hűséggel ragaszkodni keleti gyökereinkhez, ezzel nem külön állni akarunk, hanem hidat képezni a két testvéregyház között, hiszen mi valamilyen módon mindkettőhöz odatartozunk.”

A sportcsarnokban, a Papp László Budapest Sportarénában a pápa találkozott a fiatalokkal, és azt mondta nekik, hogy „az ifjúság a nagy kérdések és a nagy válaszok ideje. Ez igaz, és fontos, hogy legyen valaki, aki provokál, aki meghallgatja a kérdéseiteket, és nem könnyű válaszokat, nem előrecsomagolt válaszokat ad, hanem segít, hogy bátran vállaljátok az élet kalandját a nagy válaszok keresése során”. A pápa beszéde nagyon proaktív és kezdeményező volt: „Jézus örül annak, ha nagy dolgokat érünk el. Nem azt akarja, hogy lusták és kényelmes emberek legyünk, nem azt akarja, hogy hallgatagok és félénkek legyünk, hanem azt akarja, hogy élők, aktívak, főszereplők, az élet főszereplői legyünk. Ő soha nem kicsinyli le várakozásainkat, hanem éppen ellenkezőleg, felemeli vágyaink mércéjét. Jézus egyetértene egy közmondásotokkal, remélem, hogy jól mondom: Aki mer, az nyer.”

De ebben a lendületben nincs semmi versengés vagy szenzációhajhászás. Mélységesen őszintének és igaznak kell lenni önmagunkhoz: „Az Úr, ahogy az evangélium minden oldalon elmondja nekünk, nem rendkívüli emberekkel tesz nagy dolgokat, hanem valódi, (hozzánk hasonlóan korlátolt) emberekkel... Jézus a kérdéseivel, a szeretetével, a Lelkével mélyünkre hatol, hogy igaz emberekké tegyen bennünket. És ma nagy szükség van az igaz emberekre!”

És ez az igazság a megosztás lelkületéből fakad. Jézus kenyér- és halszaporítása „azzal kezdődik, hogy az a fiatalember megosztja vele és másokkal azt, amije van. Annak a fiatalembernek a keveséből Jézus kezében sok lesz. Íme, ide vezet a hit: az adakozás szabadságához, a nagylelkűség lelkesedéséhez, a félelmek legyőzéséhez, az önmagunk kockára tételéhez!”

Ferenc pápa a Kossuth Lajos téren tartott felejthetetlen szentmise ünneplése során arra hívta a híveket, hogy elmélkedjenek a Jó Pásztor képéről, elidőzve két cselekedetén, amelyet a juhaiért tesz: „először hívja őket, majd kivezeti őket”. A be- és kilépésnek ezt a mozdulatát egy másik képből kiindulva is megragadhatjuk, amelyet Jézus használ: az ajtó képéből. „Jézus a kapu, amely szélesre tárult, hogy beléphessünk az Atya közösségébe és megtapasztalhassuk irgalmát; de mint köztudott, a nyitott kapu nemcsak arra szolgál, hogy belépjünk valahová, hanem arra is, hogy elhagyjuk azt a helyet, ahol vagyunk. Így hát, miután visszavezetett minket Isten karjai közé és az Egyház közösségébe, Jézus az a kapu, amely a világba irányít minket: arra buzdít, hogy menjünk ki, és találkozzunk testvéreinkkel.”

 

Ezért Ferenc pápa felhívása: „Testvérek, kérlek benneteket: nyissuk ki a kapukat!” Szomorú és fájdalmas látni „individualizmusunk zárt kapuit egy olyan társadalomban, amely sokakat azzal fenyeget, hogy elsorvasztja őket a magány; a szenvedők és a szegénységben élők iránti közönyünk zárt kapuit; a zárt kapukat azokkal szemben, akik idegenek, mások, menekültek, szegények. Végül pedig egyházi közösségeink zárt kapuit: bezárkózva magunk közé, bezárkózva a világ előtt, bezárkózva azok előtt, akik „nincsenek rendben”, bezárkózva azok előtt, akik Isten bocsánatára vágynak. Testvérek, kérlek benneteket: nyissuk ki a kapukat! Próbáljunk mi is – szavakkal, gesztusokkal, hétköznapi tettekkel – olyanok lenni, mint Jézus: nyitott kapuk, olyan kapuk, amelyeket senki előtt nem csapnak be, olyan kapuk, amelyeken mindenki beléphet és megtapasztalhatja az Úr szeretetének és megbocsátásának szépségét”.

A Regina Caeli elmondása előtt Erdő Péter bíboros üdvözlő beszédet intézett a pápához, amelyben így fogalmazott: „A Duna mentén élő népek megtanulták, hogy a nagy folyó nem csak határ, hanem ha a bölcs hozzáértéssel hidakat építünk, akkor össze is köti a népeket, északon és délen, keleten és nyugaton. Ennek példája számunkra első keresztény királyunk, Szent István, akit ma a katolikus és az ortodox egyház egyaránt szentként tisztel, hiszen olyan időben hirdette Krisztust, amikor még teljes volt az egység Kelet és Nyugat egyházai között.”

Ezután Ferenc pápa a keleti határ menti háborút felidézve Máriához fordult: „Tekints különösen a szomszédos, meggyötört ukrán és az orosz népre, neked szentelt népeidre! Te, aki a Béke Királynője vagy, öntsd az emberek és a népek vezetőinek szívébe a vágyat, hogy a békét építsék, hogy a következő nemzedékeknek a remény jövőjét nyújtsák, ne a háborút; egy bölcsőkkel és nem sírokkal teli jövőt; egy testvérekkel és nem falakkal teli világot! … Hozzád imádkozunk az Egyházért Európában, hogy újra megtalálja az imádság erejét, hogy újra felfedezze a te alázatodat és engedelmességedet, a tanúságtétel lelkesedését és az igehirdetés szépségét. Reád bízzuk ezt az Egyházat és ezt az országot... Isten áldd meg a magyart!”

Ferenc pápa a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Informatikai és Bionikai Karán arról elmélkedett, hogy „a kultúra bizonyos értelemben olyan, mint egy nagy folyó: összeköt, átfolyik az élet és a történelem különböző területein, összeköti azokat, és lehetővé teszi, hogy az ember eligazodjon a világban, magához öleljen távoli országokat és vidékeket, csillapítja az elme szomját, öntözi a lelket, és gyarapítja a társadalmat. Maga a kultúra szó a colere (coltivare), a megművelni igéből ered: a tudás mindennapi vetést jelent, amely a valóság barázdáiba hullva gyümölcsöt terem”.

A tudás és a technológia kapcsolatát Romano Guardini gondolatainak fényében elmélyítve a Szentatya folytatta a kérdésfelvetést: „Maradhat-e élet az élet?” És ez egy olyan kérdés, amelyet „különösen is itt, ahol az információs technológiát és a „bionika tudományát” kutatják, helyénvaló feltenni. Valóban, amit Guardini felismert, az ma is nyilvánvalónak látszik: gondoljunk csak az ökológiai válságra, melynek során a természet egyszerűen csak reagál arra az eszközszerű bánásmódra, ahogyan kezeljük. Gondoljunk a korlátok hiányára, a „meg tudod tenni, tehát szabad” logikájára. Gondoljunk arra a törekvésre is, amely nem az embert és kapcsolatait, hanem az embert, mint a saját igényeire összpontosító, nyereséget hajszoló és a valóságot mohón megragadni vágyó egyént állítja a középpontba. És gondoljunk ennek folyományaként a közösségi kötelékek elsorvadására, aminek következtében a magány és a félelem úgy tűnik, hogy egzisztenciális élethelyzetből társadalmi élethelyzetté lesz”.

Az egyetemi környezet tehát az ideális hely lehet, ahol „a gondolat születik, növekszik és érlelődik, nyitott és szimfonikus; nem egyhangú, nem zárt, hanem nyitott és szimfonikus. Ez az a „templom”, ahol a tudás arra hivatott, hogy kiszabaduljon a birtoklás és felhalmozás szűk korlátai közül, hogy kultúrává váljon, vagyis „művelése” legyen az embernek és az őt megalapozó viszonyoknak: a természetfelettivel, a társadalommal, a történelemmel, a teremtéssel.” A művelt ember mindig „egészséges nyugtalanságot hordoz magában”. Az élet misztériuma „nyugtalansággal, nem pedig megszokással jár”. A művelt ember ezért „nyit más kultúrák felé, és szükségét érzi, hogy megossza a tudását”. És soha nem esik az ellentétes ideológiák igája alá: „Magyarország látta az egymást Magyarországon egymást követték azok az ideológiák, amelyek igazságként mutatkoztak be, de szabadságot nem adtak. És ez a veszély ma sem szűnt meg: gondolok itt a kommunizmusból a konzumizmusba való átmenetre.”

Talán Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatásának értelme szintézisét találja meg a látogatás során az emlékkönyvbe írt köztársasági elnök asszonynál tett látogatás során írt üzenetben: Magyarországról, „a történelemben és kultúrában gazdag országból”, és Budapestről, „a hidak és szentek városából”, „egész Európára gondolok, és azért imádkozom, hogy egyesülve és szolidárisan napjainkban is a béke háza és a befogadás próféciája legyen”.

Ferenc pápa a nyitottság és a remény üzenetét akarta közvetíteni Európa történelmének egy nehéz időszakában, amely minden bizonnyal tele van kihívásokkal a keresztény hit számára.

Most rajtunk múlik, kedves püspök testvérek, kedves atyák, hogy felvegyük a Ferenc pápa által átadott fáklyát, hogy elgondolkodjunk azon, hogyan tudjuk a legjobban megtestesíteni üzenetét, és egyre inkább a feltámadás erejével megtölteni azt egyházi életünkben és lelkipásztori tevékenységünkben, hogy sietve és lelkesen, egyre nagyobb következetességgel tegyünk tanúságot: „Krisztus a jövőnk!”

Köszönöm türelmüket és figyelmüket.

Forrás: MKPK Titkársága Sajtóosztály

Nyíregyházi Egyházmegye

MKPK, nuncius
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert