HÍRARCHÍVUM

A szentgyónás menete

A szentgyónás menete
2011. december 24. 13:57

1. Előkészület

Első lépés a jó fölkészülés. Minden szentgyónás előtt alaposan át kell tekinteni az elmúlt időszakban (utolsó gyónás óta) elkövetett bűnöket, gyarlóságokat. Érdemes ezt is imával, a Szentlélek segítségül hívásával kezdeni.

A szentgyónás előtt még elmondható imák:

Uralkodó Úristen, ki nem akarod a bűnös halálát, hanem életjobbulását óhajtod; ki minden bűnbánattal eléd boruló bűnöst kegyesen fogadsz, fogadj irgalmadba engem is, ki bánom bűneimet! Adj szívembe töredelmet, s irányítsd lelkiismeretemet, hogy jóságodban bízva, bűneimet félelmetes ítélőszéked előtt megvallhassam, s ezáltal bennem is megdicsőíttessék a te legtiszteltebb, fölséges neved, Atya, Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Továbbá az 50. zsoltár vagy más bűnbánati zsoltárok (31, 35. stb.).

 

2. Szertartás

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Gyónó: Amen.

Dicsőség neked Istenünk, dicsőség neked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk! (3x)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Gyónó: Amen. Uram, irgalmazz! (12x)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Jertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, boruljunk le, és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket!

 

50. zsoltár:

Könyörülj rajtam, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületed sokasága szerint töröld el gonoszságomat!

Moss meg engem mindinkább gonoszságomból, és bűnömből tisztíts meg engem!

Mert elismerem gonoszságomat, és bűnöm előttem vagyon mindenkoron.

Egyedül neked vétettem, és gonoszt előtted cselekedtem.

Hogy igaznak találtassál beszédeidben, és győzelmes légy, midőn ítéltetel.

Mert íme, vétekben fogantattam, és bűnökben fogant engem anyám.

Mert íme, az igazságot szereted, a te bölcsességed titkos és elrejtett dolgait kinyilatkoztattad nekem.

Hints meg engem izsóppal, és megtisztulok, moss meg engem, és a hónál fehérebb leszek!

Add, hogy örömöt és vígasságot halljak, és örvendezzenek megalázott csontjaim!

Fordítsd el orcádat bűneimről, és töröld el minden gonoszságomat!

Tiszta szívet teremts bennem, ó, Isten, és az igaz lelket újítsd meg benső részeimben!

Ne vess el engem színed elől, és Szentlelkedet ne vedd el tőlem!

Add vissza nekem üdvözítésed örömét, és uralkodó lélekkel erősíts meg engem!

Megtanítom utaidra a gonoszokat, és az istentelenek hozzád térnek.

Szabadíts meg engem a vérbűntől, Isten, üdvösségem Istene, és nyelvem magasztalni fogja a te igazságodat!

Uram, nyisd meg ajkaimat, és szám a te dicséretedet fogja hirdetni!

Mert ha kedvelnéd, bizonyára áldozatot adtam volna, de az égő áldozatokban nem gyönyörködöl.

Áldozat Istennek a kesergő lélek, a töredelmes és alázatos szívet, ó, Isten, nem veted meg!

Cselekedjél, Uram, kegyesen jóakaratodból Sionnal, hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai!

Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égőáldozatokat, akkor tesznek oltárodra borjakat.

 

Bűnbánati tropárok:

Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, mert mentségünkre nem lévén szavunk, ezen könyörgést, mint Uralkodónak, mi, bűnös szolgáid, néked ajánljuk, könyörülj rajtunk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek!

Uram, könyörülj rajtunk, mert benned bízunk, ne haragudjál reánk nagyon, se ne emlékezzél bűneinkre, de tekints reánk most is, mint kegyelmes, ments meg minket ellenségeinktől, mert te vagy a mi Istenünk, és mi a te néped, mindnyájan kezed művei, s nevedet hívjuk segítségül.

Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Az irgalom ajtaját nyisd meg nékünk áldott Istenszülő Szűz, kik benned remélünk, el ne tévedjünk, de szabaduljunk általad a bajoktól, mert te vagy a keresztény nép üdvössége!

Pap: Az Úr legyen szíveden és ajkadon, hogy minden bűnödet igazán és töredelmesen megbánhasd az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.

Gyónó: Amen.

Gyónom a mindenható Istennek és Isten előtt neked, lelki atyám, hogy utolsó gyónásomtól fogva ezeket a bűnöket követtem el. Utoljára … gyóntam.

Előbb, tehát azt mondd el, mikor gyóntál utoljára. Utána töredelmes lélekkel szedd sorba mindazokat a vétkeket, amelyeket emléked szerint ebben az időszakban elkövettél. Lehetőleg semmit se hagyj ki. Ha véletlenül mégis valami kimarad, ami óhatatlan, a záróimába belefoglalod azokat is. Nagyon fontos viszont, hogy tudatosan semmit ne hagyjál ki, mert az érvénytelenné tenné a szentgyónást! A töredelmes lélek igyekszik mindent bűnét összeszedni, és sohasem azokat vagy önmagát mentegetni, hogy meggyónva szabaduljon tőlük.

 

Záróima:

Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a végtelenül jó és szeretetreméltó Istenemet megbántottam. Erősen fogadom, hogy a bűnt és a bűnre vezető alkalmat kerülöm. Kérek üdvös elégtételt és feloldozást!

A pap ellát néhány jó tanáccsal, és kiszabja az elégtételt. Majd az epitrecheliont a fejedre téve mondja:

A mi Urunk Jézus Krisztus, ki isteni szent tanítványainak és apostolainak parancsot adott, hogy az emberek bűneit megkössék vagy feloldozzák, önmaga bocsássa meg neked a magasságból minden bűnöd és gyarlóságod. Én pedig az ő méltatlan szolgája hatalmat nyervén tőlük, hogy ugyanazt tehessem, föloldozlak téged minden bűnödtől, melyet Isten és az én méltatlanságom előtt bevallottál, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.

Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked!

Gyónó: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Adj áldást, Uram!

Pap: Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább Anyjának, a szent, dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, és minden szentjeinek esedezései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és emberszerető!

Gyónó: Amen.

Pap: Menj békével, és többéne vétkezzél!


3. El kell végezned az elégtételt, hiszen ez is a gyónás elengedhetetlen része.

Hajdúdorogi Egyházmegye hírarchívum

ÖN ITT VAN JELENLEG:

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert