Nyíregyháza

Nyíregyháza

Esperesi kerület:Nyíregyházi Esperesi Kerület
A parókia címe:4400 Nyíregyháza, Bercsényi utca 7.
Postacím:4400 Nyíregyháza, Bercsényi utca 7.
Telefonszám:(42) 500 006
Saját honlap:https://nyiregyhaza.nyirgorkat.hu
Közösségi média:Facebook oldal
Titulus:Szent Miklós püspök
Templombúcsú:december 6.
Alapítás éve:XVII. sz. második fele
Anyakönyvek:1786
Szertartásrend:

Hétköznap:
06.45 Szent Liturgia, utána Imaóra
17.30 Szent Liturgia
18.15 Vecsernye

Vasárnap:
07.00 Szent Liturgia
07.45 Utrenye
09.00 Szent Liturgia
11.00 Szent Liturgia
17.30 Szent Liturgia
18.15 Vecsernye

Ünnepnap:
07.00 Szent Liturgia
07.45 Utrenye
09.00 Szent Liturgia
17.30 Szent Liturgia
18.15 Vecsernye

Az egyházközség rövid bemutatása:A nyíregyházi parókia pontos alapítási évét nem ismerjük, valószínűleg a 17. század közepe tájára tehető. Az első fatemplomát feltehetően 1662-ben szentelték fel. Tíz évvel később egy Pentekosztáriont, 1699-ben Evangéliumos könyvet vásároltak, utóbbit a szomszédos királytelki parókiától. A helyi papot ekkoriban Királytelki Györgynek hívták. Az 1747-ben és az 1751-ben végzett összeírások során is leírták a templomot. Az előbbi zsindellyel fedett, fából épített, az utóbbi pontosabb technikai meghatározással paticsból épített templomot említ. Pontos építési idejét nem adták meg, de 1751-ben arra is kitértek, hogy az antimenzionját Bizánczy püspök adta, a templomot pedig Olsay Mihály helynök áldotta meg. Ezek az adatok arra utalnak, hogy a 17. században épített első templomot 1720 körül vagy újjáépítették, vagy teljesen újat emeltek helyette, amelyet újra meg is kellett áldani. Az Olsavszky püspök idejében végzett vizitáció idején a szükséges liturgikus könyvekkel és felszereléssel el volt látva, ikonosztázát szépnek találták, három harangja is volt.

1771-ben gróf Károlyi Antal adományozott telket az új, szilárd anyagból építendő templom számára. Az építkezéssel járó kiadásokról és bevételekről az 1770–77 között vezetett napló számol be, ez alapján az alapkövet 1772. május 9-én szentelték meg, a kész templomot Olsavszky János balsai parókus áldotta meg 1775-ben, a Julianus-naptár szerinti július 5-én. A templom tervezőjét nem ismerjük, a kivitelezésen egy Leopold nevű építőmester dolgozott.

Az új, torony nélküli templomról az 1781-es kánoni látogatás jegyzőkönyvében részletesen beszámoltak. Az egész épületet szépnek és arányosnak minősítették, fa haranglábján három harang függött, ezek közül kettőt 1775-ben áldottak meg. A belseje is megfelelő volt, a régi fatemplomból származó, 1745-ben készült ikonosztáziont és a Bizánczy püspök által 1718-ban megszentelt antimenziont emelték ki. A liturgikus könyvek többségét Lembergben nyomtatták a 17. század második felében, valamint a 18. század elején. A hajóban a női és a férfitemplomot egy korlát választotta el egymástól.

Újabb részletesebb leírás maradt fenn az 1822-es egyházlátogatás után is. Tornya még ekkor sem volt, fa haranglábján két harang függött. Az ikonosztáziont már réginek találták, a szószék azonban új volt. Vasár- és ünnepnap a Szent Liturgia után magyar és ruszin nyelven prédikáltak. Későbbi forrásokból tudható, hogy 1834-től kezdve egy kézzel írott, magyar nyelvű Evangéliumos könyvet is használtak, amelyet Répásy András (1832–1850) fordított (sajnos a könyv jelenleg lappang).

Az első, szilárd anyagú görögkatolikus templom építése után nyolcvan évvel – a város anyagi támogatásával – megépült a torony is, klasszicista stílusban.

A város megyeszékhellyé válása és a hívek létszámának növekedése miatt a barokk templom kezdett kicsinek bizonyulni, s úgy érezték, hogy már nem felel meg a városiasodó parókia reprezentációs igényeinek sem. Hamarosan felmerült egy új templom építésének az ötlete is. A cél megvalósulását, a gyűjtés kezdeteit és folyamatát az akkori káplán, Orosz Pál, 1887-es emlékiratában hagyományozta át az utókorra. A régi templom bontása 1895 szeptemberében kezdődött, amiről a Nyírvidék című helyi lap is részletesen beszámolt. Ennek helyén, az Egyház és Szentmihályi utcák kereszteződésében kezdték meg az új templom építését, de nem nyugat–keleti, hanem déli–északi tájolással. A tervezést és a kivitelezést a Vojtovics–Barzó építőipari cég végezte. Az alapkövet 1895. október 1-jén áldották meg, amelybe az ilyenkor szokásos okmányokon kívül elhelyeztek még egy 1709-es, illetve 1775-ös, az előző templom alapkövéből előkerült pénzérmét is. Az évszámok egyértelműen utalnak az előző templom(ok) építési dátumaira.

A kéttornyú, görögkereszt alaprajzú, eklektikus stílusú templomot 1897. október 10-én Firczák Gyula munkácsi püspök szentelte fel. A szószéket az építő cég, a főoltárt – a szentségház hátulján olvasható felirat szerint – Kovaliczky Péter munkácsi fafaragó készítette 1897-ben. Az előkészítő oltárok Opris Oszkár helyi mester munkái.

Az 1912-ben alapított Hajdúdorogi Egyházmegye első székhelye Debrecen lett, de a két évvel későbbi bombamerénylet után a püspökség Nyíregyházára költözött. A templomban mellékoltárokat állítottak fel (1917), a hajó boltozatára a négy evangélistát ábrázoló képek kerültek (1931), majd stallumokat állítottak a szentélybe (1932). Miklósy István megyéspüspök szerette volna a templomot bővíteni, halála után az egyházközség képviselő-testülete tett erőfeszítéseket ennek megvalósításra, de nem jártak sikerrel. A püspök emlékére készült a főoltár mögé helyezett, Keresztre feszítést ábrázoló vászonkép. 1953 és 1979 között Miklósy püspök földi maradványai a templomban nyugodtak, majd a máriapócsi bazilika altemplomában helyezték el.

A II. világháború idején a templom megrongálódott, kijavítására csak 1949-ben került sor. A bővítés gondolata újból felmerült, de a háború után erre nem volt esély. A templombelsőt 1956-ban Szegedi Molnár Géza festette ki, az oltárokat egy év múlva aranyozták és márványozták újra.

A szentély színes ablakai Nagy Szent Bazilt, Aranyszájú Szent Jánost, valamint a Hajdúdorogi Egyházmegyét alapító Szent X. Piusz pápát ábrázolják, és az 1960-as években készültek Petrasovszky Manó festőművész tervei alapján. Szintén ő készített tervet 1965-ben egy teljes ikonosztázionhoz, amely azonban nem valósult meg. Monumentális, vászonra festett Keresztre feszítés képe viszont a főoltár mögött függött.

1989-ben jelentős külső-belső felújítás kezdődött a templomban: két, a főbejárathoz közeli mellékoltárát áthelyezték a tornyok és a keresztszárak között ekkor kialakított kicsiny kápolnákba; helyükre gyóntatószékek kerültek. Az oldalkarzatok alatti Szent Miklós- és Szent István első vértanú oltárok menzáját megrövidítették, a szószéket lebontották. A szentély faberendezését 2008-tól restaurálták.

2011-ben épült meg Kárpáti László tervei szerint a klasszikus építészeti formákat mutató, faragott kövekkel burkolt, falazott ikonosztázion. A monumentális építmény ikonjait Seres Tamás festő-restaurátor művész készíti.

2013 februárjában a Szent Miklós parokiális templom társszékesegyházi rangot kapott. Ferenc pápa 2015. március 19-én kelt, Ad aptius consulendum kezdetű apostoli konstitúciójával a Hajdúdorogi Metropólia részeként a Nyíregyházi Egyházmegyét is megalapította, a Szent Miklóstemplomot pedig az új eparchia székesegyházául rendelte.
A templom/kápolna címe:

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 7. műemlék

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5. (kápolna)

Templomépítés:1895-1897
Filiák és misézőhelyek:
A parókiához tartozó összes település:
Szolgálattevő személy(ek):
2022- Kocsis Dánielbeosztott lelkész
2022- Orosz István Mókioszbeosztott lelkész
2022- Szabó Tamás parókus
2022- Zoltán Györgyszékesegyházi diakónus
Eddigi szolgálattevők:
1884-1888 Orosz Pálsegédlelkész
1897-1898 Rácz Viktorsegédlelkész
1902-1902 Bellovics Gyulasegédlelkész
1905-1933 Ruttkay Gyulaparókus
1918-1921 Szuchy Eleksegédlelkész
1937-1941 Sója Miklóssegédlelkész
1937-1944 Kovács Gyulasegédlelkész
1941-1949dr. Csoba Jánossegédlelkész
1946-1959dr. Korcsinszky Györgysegédlelkész
1946-1976 Vaszkun Györgyhitoktató, majd segédlelkész
1948-1952 Damjanovics Pálsegédlelkész
1949-1952 Zengő (Rozsán) Mihálysegédlelkész
1950-1952dr. Palatitz István Jenősegédlelkész
1953-1959 Karosi Ferencparókus, adminisztrátor
1954-1955dr. Kiss Andorhitoktató
1955-1956 Virányi György hitoktató
1956-1958 Szabó Sándor hitoktató
1959-1960dr. Korcsinszky Györgyparókia vezető
1959-1972dr. Cselényi Istvánsegédlelkész
1960-1970dr. Keresztes Szilárdsegédlelkész, kántor
1962-1974 Mosolygó Marcell József dr.segédlelkész
1970-1976dr. Keresztes Szilárdparókus
1972-1975 Damjanovics Józsefsegédlelkész
1975-1976dr. Cserbák Andrássegédlelkész
1976-1979 Kiss Antal Istvánsegédlelkész
1976-1978dr. Soltész Mihálysegédlelkész
1976-1982 Kún Lászlóparókus
1978-1982dr. Mosolygó Marcellsegédlelkész
1981-1985dr. Legeza Józsefsegédlelkész
1982-1984 Polgári Lászlósegédlelkész
1984-1985dr. Fodor Györgysegédlelkész
1984-1987dr. Bacsóka Bélaadminisztrátor, parókus
1984-1989dr. Soltész Jánossegédlelkész
1985-1991 Fekete Andrássegédlelkész
1985-1989 Keresztes Gáborsegédlelkész
1987-1992id. Tóth Elekparókus
1989-1992dr. Kruppa Tamássegédlelkész
1989-1989ifj. Beregi Istvánlelkipásztori kisegítő
1991-1992 Titkó Istvánkisegítő lelkész
1992-1994 Szokira János segédlelkész
1992-2000 Mosolygó Tamásparókus
1992-1994 Laczkó Zsolt segédlelkész
1992-1992 Kocsis Antal segédlelkész
1994-1998 Fedor Péter segédlelkész
1994-1997 Bodogán Lászlósegédlelkész
1997-2003dr. Papp Miklóssegédlelkész
1998-2002 Pacsai János segédlelkész
2000-2002 Kruppa Leventeparókus
2001-2002 Ősz Tiborlelkipásztori kisegítő
2002-2003 Ősz Tiborsegédlelkész
2002-2013 Miló Miklósparókus
2003-2004 Bubrik Miklóssegédlelkész
2004-2009 Szabó Tamás segédlelkész
2009-2012 Szabó Antal segédlelkész
2012-2014 Boksay Péterdiakónus
2012-2013 Ősz Tiborkisegítő lelkész
2012-2013 Szabó Antal kisegítő lelkész
2013-2015 Nyirán Jánostárs-székesegyház szertartásmester
2013-2017 Kicsák György parókus
2013-2014 Ősz Tibormásodlelkész
2014-2014 Boksay Pétersegédlelkész
2014-2017 Kovács Csabasegédlelkész
2015-2016 Molnár Józsefdiakónus
2016-2016 Molnár Józsefsegédlelkész
2017-2020 Molnár Zoltánparókus
2017-2019 Kocsis Dánielsegédlelkész
2017-2018 Szemán Andrásdiakónus
2018-2019 Ignácz Gyuladiakónus
2019-2022 Ignácz Gyulasegédlelkész
2020-2022dr. Kruppa Tamásparókus
2022- Kocsis Dánielbeosztott lelkész
2022- Orosz István Mókioszbeosztott lelkész
2022- Szabó Tamás parókus
2022- Zoltán Györgyszékesegyházi diakónusKAPCSOLÓDÓ

HÍREK

Múzeumi szakmai nap Nyíregyházán

Japán jótékonysági szervezet tárgyalt Fülöp metropolitával

Karitász-munkatársak találkoztak Nyíregyházán, Máriapócson és Barabáson

Hogyan? – Ahogyan azt Jézus szeretné

A karácsony az Isten üzenete az embernek: ne félj, itt vagyok veled! – ünnep a székesegyházban

A Szent Miklós-díj kitüntetettjei 2021-ben

Elballagtak a Szent Miklós Görögkatolikus Kollégium és Gimnázium diákjai

Szertartások rendje a Szent Miklós-székesegyházban áldozócsütörtökön

Előszenteltek liturgiája a Szent Miklós-székesegyházban – képriport

Szent Miklós ünnepe a székesegyházban – kötelező szerénységgel

Elhunyt Mosolygó Béla görögkatolikus áldozópap

A Nyíregyházi Egyházmegyébe érkezett Szent II. János Pál pápa vérereklyéje

Plüssmacit az állatkertbe!

„A keresztet Isten áldása kíséri.” – a Missziós Kereszt búcsúztatása Nyíregyházán

A missziós kereszt ma is értelmünk és szívünk megnyitója, mint évszázadokkal ezelőtt az Ó- és Újvilágban

A Missziós Kereszt a Nyíregyházi Egyházmegyéből indul országjáró útjára

Szent Miklós-ereklyét ajándékoztak a Nyíregyházi Egyházmegyének

„Mindnyájunk szíve mélyén van egy ilyen pad, amelyen ott ülnek az arctalanok.” – a hajléktalan Jézus szobra Nyíregyházán – VIDEÓVAL

Nemzeti értékké vált a nyíregyházi Szent Miklós-székesegyház

Kerékpáros zarándoklat Nyíregyházáról Máriapócsra

Beiktatták Szocska A. Ábel nyíregyházi kormányzót

VIDEÓK

Karácsonyi készület | Meghívó a Metropólia adventi rendezvényeire

Németországból befogadott harang – harangszentelés Nyíregyházán

Elsőáldozás a Szent Miklós-székesegyházban 2022-ben

Hála negyedszázad ajándékaiért – 25 éves a nyíregyházi Szent Miklós Óvoda

Mosolygó Tibor atya búcsúztatta Kepics Mihály atyát

Szent Liturgia Tamás vasárnapon 2020

Húsvét keddi Szent Liturgia 2020

Sírbatételi vecsernye 2020 Nagypéntekén

A boldogság kulcsa – Szent Miklós udvara 2019

Az igazi Mikulás – Szent Miklós udvara Nyíregyházán (2018)

Nagycsütörtök – Szent Miklós-székesegyház, Nyíregyháza

Feltárultak a székesegyház titkai

Feltámadási szertartás a Szent Miklós-székesegyházban

Szocska A. Ábel OSBM beiktatása a Nyíregyházi Egyházmegye kormányzójává

ÖN ITT VAN JELENLEG: PARÓKIÁK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert