/

LITURGIKUS NAPTÁR

7. hang

1Kor 16,13-23

Vigyázzatok, legyetek állhatatosak a hitben, cselekedjetek férfiasan és legyetek erősek. Minden, amit tesztek, szeretetben történjék. Kérlek titeket, testvérek: ismeritek Sztefanász házanépét, hogy ők Achajának zsengéi, és hogy magukat a szentek szolgálatára szentelték; ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindenkinek, aki velük együtt munkálkodik és fárad. Örülök Sztefanász, Fortunátusz és Achaikusz ittlétének, mert távollétetekben ők pótoltak titeket, hiszen felüdítették mind az én lelkemet, mind a tieteket. Tartsátok tehát az ilyeneket tiszteletben.
Köszöntenek titeket Ázsia egyházai. Sokszor köszöntenek titeket az Úrban Akvila és Priszcilla a házukban levő közösséggel együtt. Köszöntenek titeket a testvérek mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal.
Én, Pál, sajátkezűleg írom a köszöntést. Aki nem szereti az Urat, átkozott legyen. Marana tha!
Az Úr Jézus kegyelme legyen veletek. Szeretetem mindnyájatokkal Krisztus Jézusban.Ef 1,22-2,3

Mindent a lába alá vetett, s megtette őt mindenek fölött álló főnek az egyházban, mely az ő teste és annak a teljessége, aki mindeneket mindenben betölt.


Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben éltetek egykor ennek a világnak szokása szerint, a levegőben uralkodó fejedelemnek engedelmeskedve, annak a léleknek, amely most a hitetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan ezek között éltünk, mikor követtük testünk vágyait, s teljesítettük a test és az érzékek kívánságait, és természetünknél fogva a harag fiai voltunk, akárcsak a többiek.Mk 10,46b-52

Azon időben Jézus Jerikóba ért. Amikor Jerikót tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen kéregetve. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” Többen csitították, hogy hallgasson. Ő annál hangosabban kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!” Jézus megállt, és így szólt: „Hívjátok ide!” Odaszóltak a vaknak: „Bízzál, kelj fel, téged hív!” Az eldobta köntösét, felugrott, és odasietett Jézushoz. Jézus megkérdezte: „Mit tegyek veled?” „Mester - kérte a vak -, hogy lássak.” Jézus így szólt hozzá: „Menj, a hited meggyógyított.” Nyomban visszakapta látását, és követte az úton.
Szent Gergely vértanú, Örményország püspöke

240 körül született előkelő örmény családból. Kappadókiában nevelkedett, később Örményország püspöke és térítője lett. A hagyomány szerint Tiridatész király 14 évig tartotta fogva egy barlangban. Egyszer a király vadászat során elvesztette az eszét, ám testvére azt álmodta, ha Gergely kikerül a barlangból, a király is meggyógyul. Ez így is történt. A király visszanyerte tudatát és megtért. Ezután szentelték püspökké, ő pedig megkeresztelte a királyt és családját, majd egész Örményországban tevékenykedett, keresztelt és iskolákat alapított. Önmegtagadó élete után 330 körül hunyt el.