Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Nyíregyházi Egyházmegye oktatási intézményeiben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét lefedő Nyíregyházi Egyházmegye területén a 2011-es népszámlálási adatok szerint 552 ezerre tehető a lakosság lélekszáma. Egyházmegyénk hierarchája, papsága és egyházközségei komoly részt vállalnak az oktatási, nevelési feladatok végzésében, óvodák általános iskolák és középiskolák működtetésében. Az erkölcsi nevelésben és gyermekvédelemben történő részvállalás mellett a fiatalok felkeresésében, közösségalakításában is buzgón tevékenykednek egyházmegyénk papjai.

Az egyházmegye élén Szocska A. Ábel megyéspüspök áll, akit Ferenc pápa 2018. április 7-én nevezett ki az egyházmegye vezetőjévé, beiktatására május 10-én került sor.

Az EFOP 3.3.5-2017-000062 azonosítószámú projekt keretében az Egyházmegye 6 köznevelési intézménye vesz részt. Egyházmegyénk ugyanezen projekthez az Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskolával (Újfehértó) a Nyíregyházi Egyetemmel és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyével konzorciumi partnerként valósítja meg az iskolai közösségi programokat.

Az EFOP 3.3.5-2017-000062 azonosítószámú projektben érintett intézmények:

 • Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4326 Máriapócs, Kossuth tér 10.)
 • Móricz Zsigmond Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola (4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond u. 96-98.)
 • Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Huszár tér 5.)
 • Szent György Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola (4600 Kisvárda, Várday út 19-21.)
 • Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium (4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 7.)
 • Szent Péter és Pál Görögkatolikus Általános Iskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.)

A pályázat célja:

A magyar köznevelési intézmények között óriási különbségek vannak a tanulói teljesítmények tekintetében, ami visszafogja az oktatási rendszer egészének teljesítményét. A köznevelési rendszer az elmúlt időszakban emiatt csak részben tudott alkalmazkodni a nemzetközi tudásgazdaság kihívásaihoz. Több nemzetközi és hazai mérés igazolta, hogy a tanulók erőteljes szelekciója már az iskola kezdeti szakaszában megindul, és a különbség minden iskolafokozatban tovább nő. A köznevelési rendszer hatékonyság, eredményesség és méltányosság tekintetében tehát nincs jó hatásfokkal kihasználva.

Az OECD országokhoz képest a tanórai és tanórán kívüli gyakorlati tapasztalatszerzésen alapuló foglalkozások száma alacsony, ami hozzájárul az alapvető kompetenciák nemzetközi összehasonlításban alacsony alkalmazási szintjéhez. A romló eredmények mellett a köznevelés számára valós problémát, megoldandó feladatot jelent továbbá az iskolai lemorzsolódás, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének kérdése is.

A rendszer hiányossága azonban, hogy csak néhány kompetenciaterületre terjed ki, az egyéni tanulói kompetenciákat nem méri megfelelően sokrétűen. A mérési rendszer továbbfejlesztéséhez és működéséhez szükségesek azonban olyan nevelési-oktatási formák is, melyek informális és nem formális tanulási módszereken keresztül elősegíti az érzelmileg biztonságot adó, gyermekközpontú és szerethető iskola kialakítását., hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.

A köznevelési rendszer a fentiek mellett jelenleg nem tud megfelelő megoldási lehetőséget kínálni a tanítási szünetekben a tanulók szabadidejének eltöltésére. A hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára szociális helyzetükből adódóan pedig gyakorlatilag nem érhetők el a tanítási szünetekben megvalósuló személyiség- és készségfejlesztő tevékenységek, programok.

A projekt olyan nem formális és informális tanulási környezet kialakítását eredményezi, amely minden egyes bevont tanuló számára – a saját erőből nem hozzáférhető – tanulási lehetőségek gazdag tárházát kínálja. A program megvalósítása hozzájárul a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az SNI és BTM, valamint a végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett tanulók és szüleik speciális szükségleteinek és igényeinek kielégítéséhez.

Jelen projekt hozzájárul a konstruktív és értékközpontú neveléshez, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztéséhez, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítéséhez az újonnan kifejlesztett nevelési-oktatási formák tesztelésén, megvalósításán keresztül. Az újszerű, a kompetenciafejlesztést hatékonyan támogató tanulásszervezési eljárások – a program eredményeinek értékelését követően – bevezetésre kerülhetnek a bevont intézmények pedagógiai programjába. Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 projektben kifejlesztett tartalmakhoz kapcsolódó szakmai együttműködések, közös tanulási alkalmak megvalósítása kedvezően befolyásolja a bevont pedagógusok, s rajtuk keresztül az érintett köznevelési intézmények innovációs hajlandóságát.

A projekt közvetlen célja:

 • Modern napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása az újfajta, nem formális és informális programok tartalmi és koncepcionális kereteinek tesztelésén keresztül;
 • NAT kulcskompetenciák fejlesztése az 1-7. évfolyamos tanulók körében, különös tekintettel a szociális kompetenciákra;
 • A kidolgozott modellprogram tesztelése, az informális és nem formális tanulási lehetőségekhez való hozzáférés javítása;
 • A kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek és kifejlesztett tartalmak, eszközök, kiadványok tesztelése; hatékonyságának értékelése;
 • A szálláshely- és programszolgáltató szektor fejlesztésére kialakított minősítési rendszer és kapcsolódó felkészítés eredményességének visszacsatolása;
 • A tanulók kompetenciafejlesztésén, ismeret- és tudásgyarapításán keresztül a hátránykompenzáció elősegítése.

A projekt keretében a következő tevékenységek valósulnak meg a célok elérése érdekében:

 • Bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezése és megvalósítása;
 • Folyamatos együttműködés az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kedvezményezettjével;
 • Felkészítés a pedagógusok, az önkéntesek és az iskolai közösségi szolgálatos tanulók számára;
 • Szakmai műhelymunka;
 • Szupervízió;
 • A szükséges felszerelés biztosítása (pl. tisztasági csomag) a programban résztvevő tanulóknak;
 • Eszközök és alapanyagok beszerzése a programok megvalósításához;

A megvalósult programok szakmai kommunikációja.

A projekt időtartama: 2018. március 1. – 2019. augusztus 31.

Igényelt támogatás: 115.799.585,- Ft

Bevont tanulók száma a jelzett köznevelési intézményekből: 2400 fő

A program a Nyíregyházi Egyházmegye köznevelési intézményeiben – a gyermekek aktív foglalkoztatását érintve – a 2017/18-as és 2018/19-es tanév végén, mindkét év júniusának harmadik és negyedik hetében valósul meg.

Projektesemények és adatok 2018-ban:

 • Bevont intézmények: 6
 • Közösségi alkalmak típusai:
  • Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás;
  • Nemzeti és kulturális identitás, hagyományőrzés, anyanyelvápolás;
  • Közlekedés, KRESZ – Sport, egészségre nevelés;
  • Idegennyelv;
  • Digitális világ, tudatos médiahasználat, digitális alkotás;
  • Művészeti nevelés, ének-zene
 • Bevont tanulók száma: 839 fő
 • Bevont pedagógusok száma: 128 fő
 • Segítők, önkéntesek: 6 fő

Megszakítás